Trangnghiemtinhdo.net - SEO Checker

Overview of the SEO Check
Meta information
30% 
Page quality
72% 
Page structure
58% 
Link structure
25% 
Server
0% 
External factors
100% 
SEO Score
Response time
8.51 s
File size
72.60 kB
Words
2012
Media files
18
Number of links
150 internal / 1 external

Task list of SEO Improvements

Meta specifications

Title
(Critically important)
TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ | Rộng Kết Pháp Duyên
The length of the page title is perfect. (411 pixels out of 580 max pixel length)
There are no duplicate words in the title
Meta description
(Critically important)
Rộng Kết Pháp Duyên
The meta description is too short. (134 pixels out of 1000 max pixel length) Optimize description
Crawlability
(Critically important)
This site is blocked from indexing.
Canonical URL
(Important)
No canonical link is specified.
Language
(Somewhat important)
Language detected in text: vi
Language defined in HTML: en-us
Server location: United States of America
The given language en does not conform with the detected language vi.
Alternate/Hreflang Links
(Somewhat important)
There are no alternate links specified on this page.
Other meta tags
(Somewhat important)
There is no rel next meta tag on this page.
There is no rel prev meta tag on this page.
Domain
(Somewhat important)
The domain name is very long.
The domain is no subdomain.
The domain does not contain non-latin characters.
Page URL
(Somewhat important)
No parameters were found in the URL.
No session ID was found in the URL.
The URL does not have too many subdirectories.
Charset encoding
(Somewhat important)
The charset encoding (UTF-8) is set correctly.
Doctype
(Nice to have)
The doctype HTML 5 is set correctly.
The doctype is placed at first in the HTML code.
Favicon
(Nice to have)
The favicon is linked correctly.

Meta tags

NameValue
viewportwidth=device-width, initial-scale=1.0
robotsnoindex,follow
generatorWordPress 4.3.11
keywordsRộng Kết Pháp Duyên, Rộng, Kết, Pháp, Duyên, TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ, kinh tịnh độ, thần chú, pháp âm, lời vàng chư cổ đức, truyện phật giáo, pháp âm, nhạc, thơ, kệ tịnh độ, kinh tụng, kinh đọc, pháp ngữ, truyện vãng sanh, thi kệ tịnh độ, lời vàng chư cổ đức, sách tịnh độ, sám văn, văn phát nguyện, tịnh độ luận, tịnh độ vấn đáp, sách nói tịnh độ, sách hay nên đọc, sám văn, văn phát nguyện sám hối, phim phật giáo, gương vãng sanh, phim thuyết pháp, phim vãng sanh, phim hoạt hình phật giáo, kinh tụng, kinh a di đa, kinh vô lượng thọ, 48 đại nguyện của đức phật a di
descriptionRộng Kết Pháp Duyên
msapplication-TileImagehttp://trangnghiemtinhdo.net/wp-content/uploads/2011/11/cropped-chu-tieu-0020-270x270.jpg
langen-us
X-UA-CompatibleIE=edge,chrome=1
charsetUTF-8

Test up to 1.000 webpages of trangnghiemtinhdo.net with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Page quality

Content
(Critically important)
There are 2 text duplicates on this page:
  • Duplicate: Tựa đề: Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm Người giảng...
The average number of words per sentence of 26.61 words is high.
This page contains 2012 words. That's ok.
15.5% of the text are stop words.
Keywords used in the page title are also used in the page content. That's good!
Words from the H1 heading are used in the page content.
The page contains a listing, which indicates a good text layout.
30 paragraphs were found on this page.
The text content is perfect.
Frames
(Critically important)
This website does not use a frameset.
Mobile optimization
(Somewhat important)
This website loads 22 javascript files. This may affect the load time negatively.
A viewport "width=device-width, initial-scale=1.0" is provided.
At least one Apple touch icon is specified.
Bold and strong tags
(Somewhat important)
The usage of strong and bold tags is perfect. We recommend the use of up to 40 tags for this page.
Image SEO
(Somewhat important)
3 images have no alt attribute. The content of alt attributes is used by search engines.
Social Networks
(Nice to have)
There are only a few social sharing widgets on the page. Make your website popular in social networks with social sharing widgets.
Additional markup
(Nice to have)
No additional page markup was found.
HTTPS
(Somewhat important)
The HTTPS protocol for secure data transmission is not used.

Page structure

H1 heading
(Critically important)
TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ
The H1 heading is perfect.
Headings
(Important)
Some headings occur twice on the page.
The structure of headings is missing one or more levels. Do not skip heading levels.
There are 71 headings on the page. The amount of headings should be in a more proper relation to the amount of text.
Some headings do not have any content.

Heading structure

Heading levelContent
H1 TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ
H1 Kinh A Di Đà (Việt văn)
H1 Niệm Phật Liên Tục – Khoá Tu 12.27.12
H1 Giữ Được Khẩu Nghiệp, Thành Phật Một Nữa
H1 Người Niệm Phật Cần Biết
H1 Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Lại Thân Kim Cang Bất Hoại
H1 Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung
H1 Thập Niệm Ký Số
H1 Những Lời Vàng Ngọc của Pháp Nhiên Thượng Nhân
H1 Mười Nguyện Phổ Hiền
H1 Những Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam
H1 Niệm Phật Không Phải Kêu Phật
H1 Trăm Bài Thơ Vịnh Tây Phương
H1 Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật
H1 Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm
H1 Những Câu Nói Hay Nhất Thế Gian
H1 Những Kỳ Tích Vãng Sanh ở Đông Thiên Mục Sơn
H1 Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung
H1 Liên Trì Pháp Vũ Tập
H1 Sát Sanh
H1 Dạy Niệm Phật của Chư Vị Tổ Sư
H2 Rộng Kết Pháp Duyên
H2 June 22, 2015
H2 November 23, 2015
H2 November 22, 2015
H2 November 7, 2015
H2 November 6, 2015
H2 August 2, 2015
H2 August 2, 2015 Duplicate text
H2 August 1, 2015
H2 August 1, 2015 Duplicate text
H2 July 23, 2015
H2 July 22, 2015
H2 July 21, 2015
H2 July 14, 2015
H2 July 14, 2015 Duplicate text
H2 June 22, 2015 Duplicate text
H2 June 22, 2015 Duplicate text
H2 June 22, 2015 Duplicate text
H2 June 19, 2015
H2 June 19, 2015 Duplicate text
H2 June 19, 2015 Duplicate text
H3 Main menu
H3 Sub menu
H3 GIỚI THIỆU PHÁP ÂM
H3 DANH NGÔN
H3 THEO CHỦ ĐỀ
H3 GIAO LƯU
H3 Kinh Tụng, Kinh và Nghi Thức Tịnh Độ
H3 Niệm Phật
H3 Gương Vãng Sanh
H3 Sách Nói Tịnh Độ
H3 Gương Vãng Sanh Duplicate text
H3 Niệm Phật Duplicate text
H3 Niệm Phật Duplicate text
H3 Khai Thị Tịnh Độ - ĐỌC
H3 Thuyết Pháp Âm
H3 Truyện Đọc Tịnh Độ
H3 Khai Thị và Pháp Ngữ
H3 Kệ và Thơ Tịnh Độ
H3 Thuyết Pháp Âm Duplicate text
H3 Thuyết Pháp Âm Duplicate text
H3 Lời Vàng Chư Cổ Đức
H3 Phim Niệm Phật Vãng Sanh
H3 Những Bài Viết Về Hộ Niệm
H3 Sách Tịnh Độ
H3 Những Bài Pháp Ngắn
H3 Lời Vàng Chư Cổ Đức Duplicate text
H3 Notes
H3 BÀI MỚI ĐĂNG
H3 Empty heading
H5 ẤN QUANG ĐẠI SƯ
Some internal links have dynamic parameters. All internal URLs, which are not marked as nofollow, should not contain dynamic parameters.
Some anchor texts are used more than once.
1 links don't have an anchor text.
The amount of internal links is ok.
None of the anchor texts is too long.
There are 1 external links on this page.
LinkAttributesAnchor text
http://trangnghiemtinhdo.net/TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ
A-TITLE TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ
http://www.hupso.com/share/External IMG-ALT Share Button
http://trangnghiemtinhdo.net/Text duplicate A-TITLE TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ
http://trangnghiemtinhdo.net/Anchor Skip to content
A-TITLE Skip to content
http://www.trangnghiemtinhdo.net/TRANG CHÍNH
/?page_id=2LỜI NGỎ
/?page_id=3765KINH SÁCH
/?page_id=3997KHAI THỊ
/?page_id=4006LỜI VÀNG
/?page_id=3700ĐỌC VÀ HÀNH
/?page_id=1569KINH TỤNG
/?page_id=1493PHÁP ÂM
/?page_id=1026NGHE ĐỌC SÁCH
/?page_id=2202NHẠC TỊNH ĐỘ
/?page_id=1028PHIM
/?page_id=3676THI KỆ
/?page_id=3178HÌNH
/?page_id=2352DI CHÚC
/?cat=63Ấn Quang Đại Sư
/?cat=54Bài Viết Ngắn – Chư Cổ Đức
/?cat=20Bài Viết Ngắn – Chư Tôn Đức
/?cat=79Bài Viết Ngắn – Cư Sĩ
/?cat=46Ban Hộ Niệm
/?cat=31Giao Lưu
/?cat=49Gương Vãng Sanh
/?cat=53Hình Xá Lợi
/?cat=26Kệ và Thơ Tịnh Độ
/?cat=44Khai Thị Hộ Niệm – GIẢNG
/?cat=52Khai Thị Hộ Niệm – ĐỌC
/?cat=9Khai Thị Tịnh Độ – GIẢNG
/?cat=5Khai Thị Tịnh Độ – ĐỌC
/?cat=97Khai Thị và Pháp Ngữ
/?cat=30Kinh Tụng
/?cat=4Kinh và Nghi Thức Tịnh Độ
/?cat=69Liên Trì Đại Sư
/?cat=6Lời Vàng Chư Cổ Đức
/?cat=23Luận Tịnh Độ
/?cat=105Nhạc Tịnh Độ
/?cat=94Những Bài Pháp Ngắn
/?cat=21Những Bài Viết Về Hộ Niệm
/?cat=88Niệm Phật
/?cat=48Phim Niệm Phật Vãng Sanh
/?cat=50Phim Phật Giáo
/?cat=104Phim Thuyết Pháp
/?cat=51Phim Trợ Niệm Vãng Sanh
/?cat=29Sách Hay Nên Đọc
/?cat=11Sách Nói Tịnh Độ
/?cat=19Sách Tịnh Độ
/?cat=28Sám Văn Tịnh Độ
/?cat=8Thuyết Pháp Âm
/?cat=32Tiểu Sử Danh Nhân Tịnh Độ
/?cat=18Tiểu Sử Thánh Tăng
/?cat=66Tịnh Không Pháp Sư
/?cat=24Tịnh Độ Vấn Đáp
/?cat=56Truyện Tịnh Độ
/?cat=27Truyện Vãng Sanh
/?cat=12Truyện Đọc Tịnh Độ
/?cat=7Văn Phát Nguyện
/?p=2507Gữi Bài
/?p=745Liên Kết Mạng
/?p=2500Liên Lạc
/?p=2512Thỉnh Pháp Miễn Phí
/?cat=30Text duplicate Kinh Tụng
/?cat=4Text duplicate Kinh và Nghi Thức Tịnh Độ
/?p=4290Kinh A Di Đà (Việt văn)
A-TITLE Permalink to Kinh A Di Đà (Việt văn)
/?cat=88Text duplicate Niệm Phật
/?p=4483Niệm Phật Liên Tục – Khoá Tu 12.27.12
A-TITLE Permalink to Niệm Phật Liên Tục – Khoá Tu 12.27.12
/?cat=49Text duplicate Gương Vãng Sanh
/?p=4954Giữ Được Khẩu Nghiệp, Thành Phật Một Nữa
A-TITLE Permalink to Giữ Được Khẩu Nghiệp, Thành Phật Một Nữa
/?p=4954IMG-ALT 1
/?cat=11Text duplicate Sách Nói Tịnh Độ
/?p=4929Người Niệm Phật Cần Biết
A-TITLE Permalink to Người Niệm Phật Cần Biết
/?cat=49Text duplicate Gương Vãng Sanh
/?p=4943Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Lại Thân Kim Cang Bất Hoại
A-TITLE Permalink to Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Lại Thân Kim Cang Bất Hoại
/?p=4943No Text
/?p=4943đọc tiếp →
/?cat=88Text duplicate Niệm Phật
/?p=3531Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung
A-TITLE Permalink to Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung
/?p=3531IMG-ALT v10-238x300
/?cat=88Text duplicate Niệm Phật
/?p=3156Thập Niệm Ký Số
A-TITLE Permalink to Thập Niệm Ký Số
/?p=3156IMG-ALT nianfo
/?cat=5Khai Thị Tịnh Độ - ĐỌC
/?p=4910Những Lời Vàng Ngọc của Pháp Nhiên Thượng Nhân
A-TITLE Permalink to Những Lời Vàng Ngọc của Pháp Nhiên Thượng Nhân
/?p=4910IMG-ALT phapnhienhonen_chionin-175x227
/?cat=8Text duplicate Thuyết Pháp Âm
/?p=4624Mười Nguyện Phổ Hiền
A-TITLE Permalink to Mười Nguyện Phổ Hiền
/?p=4624IMG-ALT phohien1
/?cat=12Text duplicate Truyện Đọc Tịnh Độ
/?p=4555Những Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam
A-TITLE Permalink to Những Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam
/?p=4555IMG-ALT images
/?cat=97Text duplicate Khai Thị và Pháp Ngữ
/?p=4478Niệm Phật Không Phải Kêu Phật
A-TITLE Permalink to Niệm Phật Không Phải Kêu Phật
/?p=4478Text duplicate đọc tiếp →
/?cat=26Text duplicate Kệ và Thơ Tịnh Độ
/?p=4888Trăm Bài Thơ Vịnh Tây Phương
A-TITLE Permalink to Trăm Bài Thơ Vịnh Tây Phương
/?p=4888Text duplicate đọc tiếp →
/?cat=8Text duplicate Thuyết Pháp Âm
/?p=4747Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật
A-TITLE Permalink to Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật
/?cat=8Text duplicate Thuyết Pháp Âm
/?p=4742Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm
A-TITLE Permalink to Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm
/?cat=6Text duplicate Lời Vàng Chư Cổ Đức
/?p=4584Những Câu Nói Hay Nhất Thế Gian
A-TITLE Permalink to Những Câu Nói Hay Nhất Thế Gian
/?p=4584Text duplicate đọc tiếp →
/?cat=48Text duplicate Phim Niệm Phật Vãng Sanh
/?p=4575Những Kỳ Tích Vãng Sanh ở Đông Thiên Mục Sơn
A-TITLE Permalink to Những Kỳ Tích Vãng Sanh ở Đông Thiên Mục Sơn
/?cat=21Text duplicate Những Bài Viết Về Hộ Niệm
/?p=4317Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung
A-TITLE Permalink to Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung
/?cat=19Text duplicate Sách Tịnh Độ
/?p=4250Liên Trì Pháp Vũ Tập
A-TITLE Permalink to Liên Trì Pháp Vũ Tập
/?p=4250IMG-ALT tranh-hoa-sen-11z
/?cat=94Text duplicate Những Bài Pháp Ngắn
/?p=4247Sát Sanh
A-TITLE Permalink to Sát Sanh
/?p=4247Text duplicate đọc tiếp →
/?cat=6Text duplicate Lời Vàng Chư Cổ Đức
/?p=4243Dạy Niệm Phật của Chư Vị Tổ Sư
A-TITLE Permalink to Dạy Niệm Phật của Chư Vị Tổ Sư
/?p=4243IMG-ALT niemphat
/?paged=22
/?paged=33
/?paged=1717
/?paged=2»
/?p=4483Text duplicate Niệm Phật Liên Tục – Khoá Tu 12.27.12
/?p=4954Text duplicate Giữ Được Khẩu Nghiệp, Thành Phật Một Nữa
/?p=4929Text duplicate Người Niệm Phật Cần Biết
/?p=4943Text duplicate Cư sĩ Hoàng Ngọc Lan Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Lại Thân Kim Cang Bất Hoại
/?p=3531Text duplicate Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung
/?p=4290IMG-ALT adida
A-TITLE Kinh A Di Đà (Việt văn)
/?p=4290Text duplicate Kinh A Di Đà (Việt văn)
A-TITLE Permanent link to Kinh A Di Đà (Việt văn)
/?p=4290Text duplicate đọc tiếp →
/?p=2466So Sánh Công Đức Niệm Phật Của Tuân Thức Đại Sư
A-TITLE Permanent link to So Sánh Công Đức Niệm Phật Của Tuân Thức Đại Sư
/?p=2466Text duplicate đọc tiếp →
/?p=216Khai Thị Niệm Phật Của Triệt Ngộ Đại Sư
A-TITLE Permanent link to Khai Thị Niệm Phật Của Triệt Ngộ Đại Sư
/?p=216Text duplicate đọc tiếp →
/?p=3984IMG-ALT anquangdaisu
A-TITLE Khuyên Tín Nguyện Hạnh
/?p=3984Khuyên Tín Nguyện Hạnh
A-TITLE Permanent link to Khuyên Tín Nguyện Hạnh
/?p=3984Text duplicate đọc tiếp →
/?p=628Hai Mươi Hạng Người Có Thể Niệm Phật
A-TITLE Permanent link to Hai Mươi Hạng Người Có Thể Niệm Phật
/?p=628Text duplicate đọc tiếp →
/?p=4742Text duplicate Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm
A-TITLE Permanent link to Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm
/?p=4742Text duplicate đọc tiếp →
/?p=2754Ngụy Quốc Hưng Vãng Sanh – Biết Trước Ngày Giờ
A-TITLE Permanent link to Ngụy Quốc Hưng Vãng Sanh – Biết Trước Ngày Giờ
/?p=2754Text duplicate đọc tiếp →
/?p=1658IMG-ALT images (8)
A-TITLE Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa
/?p=1658Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa
A-TITLE Permanent link to Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa
/?p=1658Text duplicate đọc tiếp →
/?p=1563IMG-ALT Niệm Phật chỉ nam
A-TITLE Niệm Phật Chỉ Nam
/?p=1563Niệm Phật Chỉ Nam
A-TITLE Permanent link to Niệm Phật Chỉ Nam
/?p=1563Text duplicate đọc tiếp →
/?p=2592Niệm Phật Trong Tạp Niệm
A-TITLE Permanent link to Niệm Phật Trong Tạp Niệm
/?p=2592Text duplicate đọc tiếp →
http://trangnghiemtinhdo.net/Text duplicate TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ

Server configuration

HTTP redirects
(Critically important)
The checked page does not redirect to another URL.
HTTP header
(Important)
The HTML page should be transferred using GZip compression.
No X-Powered HTTP header is sent.
Performance
(Somewhat important)
The page response time is very slow (8.51 seconds). The response time should be less than 0.4 seconds. Slow websites are bad for search engine bots and also result in bad user experience.
This website loads 22 CSS files. This may affect the page load time negatively.
This website loads 22 javascript files. This may affect the load time negatively.
The file size of the HTML document is fine (73 kB).

HTTP Response Header

NameValue
dateThu, 06 Jul 2017 04:16:49 GMT
serverApache
x-pingbackhttp://trangnghiemtinhdo.net/xmlrpc.php
transfer-encodingchunked
content-typetext/html; charset=UTF-8
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

External factors

Blacklists
(Critically important)
This website is not classified "for adult only".
This website is not listed on the Shallalist.
This website has excellent links from other websites.
This website has backlinks from 509 referring domains.
This website has 2,696 backlinks.
This website has backlinks from 183 different ip addresses.
Facebook popularity
(Somewhat important)
This website is not very popular on facebook.
Listed on Webwiki
(Nice to have)
This website is listed on Webwiki.

Links from Wikipedia

No links from Wikipedia were found.

Robots.txt

Facebook popularity

Shares / Likes / Comments
0

Only the data for the given URL is shown. We cannot determine the social actions for a linked fan page.

Search preview

TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ | Rộng Kết Pháp Duyên
http://trangnghiemtinhdo.net/
Rộng Kết Pháp Duyên

Most important keywords

Seobility found the following keywords. You can check the keyword optimization of this page for each keyword.

KeywordResultRecheck
TRANG70%Check
TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ65%Check
Pháp61%Check
TỊNH59%Check
TỊNH ĐỘ59%Check
Rộng Kết Pháp Duyên57%Check
Rộng54%Check
Rộng Kết54%Check
Kết54%Check
Duyên52%Check

Test up to 1.000 webpages of trangnghiemtinhdo.net with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!