Seminarky.cz - SEO Checker

Overview of the SEO Check
Meta information
77% 
Page quality
78% 
Page structure
28% 
Link structure
25% 
Server
45% 
External factors
100% 
SEO Score
Response time
0.06 s
File size
53.50 kB
Words
1108
Media files
7
Number of links
229 internal / 24 external

Task list of SEO Improvements

Meta specifications

Title
(Critically important)
Seminární práce - Referáty - Seminárky.cz
The length of the page title is perfect. (380 pixels out of 580 max pixel length)
There are no duplicate words in the title
Meta description
(Critically important)
Seminární práce, referáty, ètenáøské deníky, maturitní otázky, diplomky a bakaláøky, studijní materiály, ivotopisy, katalog kol - to v e najdete na webu s nejvìt í databází prací ke sta ení Seminarky.cz
The meta description is too long: 1219 pixels from max. 1000 pixels.
Crawlability
(Critically important)
There are no problems in accessing the website.
Canonical URL
(Important)
No canonical link is specified.
Language
(Somewhat important)
Language detected in text: sk
Language defined in HTML: cs
Server location: Czechia
The following language is defined by HTML: cs
Alternate/Hreflang Links
(Somewhat important)
There are no alternate links specified on this page.
Other meta tags
(Somewhat important)
There is no rel next meta tag on this page.
There is no rel prev meta tag on this page.
Domain
(Somewhat important)
The domain is no subdomain.
The domain length is good.
The domain does not contain non-latin characters.
Page URL
(Somewhat important)
No parameters were found in the URL.
No session ID was found in the URL.
The URL does not have too many subdirectories.
Charset encoding
(Somewhat important)
The charset encoding (WINDOWS-1250) is set correctly.
Doctype
(Nice to have)
The doctype XHTML 1.0 Transitional is set correctly.
The doctype is placed at first in the HTML code.
Favicon
(Nice to have)
No favicon is linked in the HTML code.

Meta tags

NameValue
robotsall
descriptionSeminární práce, referáty, ètenáøské deníky, maturitní otázky, diplomky a bakaláøky, studijní materiály, životopisy, katalog škol - to vše najdete na webu s nejvìtší databází prací ke stažení Seminarky.cz
keywordsseminární práce, seminárky, seminárky.cz, seminarky.cz, referáty, seminarky, seminární práce vzor, referaty, seminarni prace, www.seminárky.cz, referaty.cz, seminárky, referáty seminárky
langcs
Content-Typetext/html; charset=windows-1250

Test up to 1.000 webpages of seminarky.cz with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!

Page quality

Content
(Critically important)
This page contains 1108 words. That's ok.
13.6% of the text are stop words.
Keywords used in the page title are also used in the page content. That's good!
The page contains a listing, which indicates a good text layout.
7 paragraphs were found on this page.
The text content is perfect.
There are no duplicates on the site.
The average number of words per sentence of 10.83 words is good.
Frames
(Critically important)
This website does not use a frameset.
Mobile optimization
(Somewhat important)
No viewpoint tag is provided.
No Apple touch icon is specified.
This website only loads 2 JavaScript files. That's good!
Bold and strong tags
(Somewhat important)
The usage of strong and bold tags is perfect. We recommend the use of up to 22 tags for this page.
Image SEO
(Somewhat important)
5 images have no alt attribute. The content of alt attributes is used by search engines.
Social Networks
(Nice to have)
This website is optimized perfectly for social networks.
Additional markup
(Nice to have)
No additional page markup was found.
HTTPS
(Somewhat important)
The HTTPS protocol for secure data transmission is not used.

Page structure

H1 heading
(Critically important)
Seminarky.cz
Too many H1 headings
The H1 heading is too short (12 characters). It should be at least 20 Characters long.
Headings
(Important)
Some headings occur twice on the page.
There are 41 headings on the page. The amount of headings should be in a more proper relation to the amount of text.

Heading structure

Heading levelContent
H1 Seminarky.cz
H1 Referáty, seminárky
H2 NOVINKY
H3 Nejètenìjší èlánky
H3 Vlo práci-vydìlej si
H3 Práce ZDARMA za like
H3 Práce ZDARMA za vaši práci
H3 Jak správnì citovat
H3 Jak zvládnout maturitní roèník
H3 Jak se pøipravit na maturitu
H3 Jak zvládnout pøijímaèky na VŠ
H3 Jak uplatnit diplomku
H3 Jak stahovat profi práce
H3 Jak se urèuje poèet stran práce
H3 Jak výhodnì stahovat práce
H3 Katalog kol
H3 Poradíme vám
H3 Poèet prací
H3 Zaujalo nás
H3 Nejstahovanìj í
H3 ebøíèky stahování
H3 Poèítadlo
H3 Zajímavé odkazy
H3 V & VO (8732)
H3 S & Z (2553)
H3 Obsahy a rozbory dìl (2604)
H3 Velký ètenáøský deník (76)
H3 Slohové práce (179)
H3 Maturitní otázky (4788)
H3 Absolventské práce (159)
H3 Bakaláøské práce (251)
H3 Diplomové práce (169)
H3 Dizertaèní práce (10)
H3 S & Z (1978)
H3 V & VO (5091)
H3 ivotopisy (657)
H3 Èasopis HelpMusic poøádá sérii koncertù, dr í tak pøi ivotì sebe i kapely!
H3 Pøeètìte si nové èíslo èasopisu KamPoMaturite.CZ
H3 Nìmèina na kole pomù e, v echno ale nevyøe í
H3 Studenti vs. karanténa: Jak pøe ít a nezbláznit se
H3 Pøeètìte si nové èíslo èasopisu KamPoMaturite.CZ Duplicate text
Some internal links have dynamic parameters. All internal URLs, which are not marked as nofollow, should not contain dynamic parameters.
Some anchor texts are used more than once.
The amount of internal links is ok.
None of the anchor texts is too long.
There are 24 external links on this page.
LinkAttributesAnchor text
http://www.seminarky.cz/IMG-ALT Seminarky.cz
A-TITLE Na úvodní stránku Seminarky.cz
http://www.seminarky.cz/user.phplogin
A-TITLE Login
http://www.seminarky.cz/user.phpregistrace
A-TITLE Registrace
/user.php?login&oauth_provider...New window facebook login
A-TITLE Facebook
/static.php?go=faqFAQ
A-TITLE FAQ
/search.phppodrobné vyhledávání
A-TITLE Podrobné vyhledávání
/seminarky-referatyseminárky referáty
/ctenarsky-denikètenáøský deník
/maturitni-otazkymaturitní otázky
/diplomky-bakalarkydiplomky bakaláøky
/studijni-podkladystudijní podklady
/zivotopisyivotopisy
https://shop.seminarky.cz/External Subdomain pøijímací zkou ky
http://www.seminarky.cz/brigadybrigády
/static.php?go=poslatVlo práci-vydìlej si
/diskuse.php?id=1359Práce ZDARMA za like
/diskuse.php?id=1378Práce ZDARMA za vaši práci
/diskuse.php?id=1341Jak správnì citovat
/diskuse.php?id=1364Jak zvládnout maturitní roèník
/diskuse.php?id=1344Jak se pøipravit na maturitu
/diskuse.php?id=1318Jak zvládnout pøijímaèky na VŠ
/diskuse.php?id=1362Jak uplatnit diplomku
/diskuse.php?id=1352Jak stahovat profi práce
/diskuse.php?id=1349Jak se urèuje poèet stran práce
/diskuse.php?id=1351Jak výhodnì stahovat práce
/katalog-skolKatalog kol
/static.php?go=faqText duplicate FAQ
/helpdesk.phpHelpdesk e-mail
/seminarky-referatySeminárky/Referáty 11164
/ctenarsky-denikÈtenáøský deník 2859
/maturitni-otazkyMaturitní otázky 4788
/diplomky-bakalarkyDiplomky, bakaláøky 589
/studijni-podkladyStudijní podklady 7069
/zivotopisyivotopisy 657
/Recentni-suroviny-25084Recentní suroviny: skripta
/Zakladni-prekladatelske-termi...Základní pøekladatelské termíny - rusky
/Huntington-Samuel-Politicky-r...Huntington, Samuel: Politický øád v mìnících se spoleènostech
/Financni-rizeni-podniku-otazk...Finanèní øízení podniku: otázky ke státní zkoušce
/Karel-Capek-a-kol-Hovory-s-An...Karel Èapek a kol.: Hovory s Antonínem vehlou (a o nìm)
/Strukturovany-zivotopis-vzor-...Strukturovaný ivotopis - vzor v èe tinì pro rok 2014
/Databaze-knihovny-priklad-dat...Databáze knihovny - pøíklad databáze Access
/Socialni-pedagogika-motivace-...Sociální pedagogika - motivace k jejímu studiu
/Denis-Diderot-Jeptiska-16243Denis Diderot: Jepti ka
/Bozena-Nemcova-Babicka-charak...Bo ena Nìmcová: Babièka - charakteristika postav
/stat_dl.phpebøíèky stahování
http://www.kampomaturite.cz/External Kam Po Maturitì
http://www.kampomaturite.cz/ti...External Èasopis Kam Po Maturitì.CZ
http://www.missmaturita.cz/External Miss Maturita
http://www.ctenarsky-denik.cz/External Ètenáøský deník
http://www.adresarskol.cz/External Adresáø škol
http://www.vysokeskoly.com/External Vysoké školy
http://www.vyssiodborneskoly.com/External Vyšší odborné školy
http://www.jazykoveskoly.com/External Jazykové školy
http://www.stredniskoly.com/External Støední školy
http://generator.citace.com/External Subdomain Generátor citací
http://www.seminarky.cz/Text duplicate Seminarky.cz
A-TITLE seminarky.cz
/seminarky-referaty/ekonomicke...Ekonomické obory (3066)
/seminarky-referaty/financni-o...Finanèní oblast (535)
/seminarky-referaty/humanitni-...Humanitní vìdy (3674)
/seminarky-referaty/jazykyJazyky (125)
/seminarky-referaty/prirodni-vedyPøírodní vìdy (799)
/seminarky-referaty/technicke-...Technické obory (944)
/seminarky-referaty/umelecke-o...Umìlecké obory (136)
/seminarky-referaty/anglictinaAngliètina (134)
/seminarky-referaty/biologie-1Biologie (180)
/seminarky-referaty/cestinaÈe tina (55)
/seminarky-referaty/dejepisDìjepis (337)
/seminarky-referaty/ekonomie-1Ekonomie (124)
/seminarky-referaty/francouzstinaFrancouz tina (17)
/seminarky-referaty/fyzika-1Fyzika (127)
/seminarky-referaty/hotelnictv...Hotelnictví a turismus (54)
/seminarky-referaty/chemie-1Chemie (154)
/seminarky-referaty/literatura-1Literatura (121)
/seminarky-referaty/matematika-1Matematika (28)
/seminarky-referaty/nemcinaNìmèina (54)
/seminarky-referaty/obchodni-a...Obchodní akademie (3)
/seminarky-referaty/ostatni-pr...Ostatní pøedmìty (58)
/seminarky-referaty/pedagogika-1Pedagogika (29)
/seminarky-referaty/pocitace-i...Poèítaèe/informatika (89)
/seminarky-referaty/pravo-1Právo (75)
/seminarky-referaty/profi-prace-1Profi práce (54)
/seminarky-referaty/prumyslova...Prùmyslová kola (130)
/seminarky-referaty/rustinaRu tina (5)
/seminarky-referaty/socialne-p...Sociálnì-právní kola (10)
/seminarky-referaty/spanelstinapanìl tina (9)
/seminarky-referaty/ucetnictvi-1Úèetnictví (20)
/seminarky-referaty/umeni-hudbaUmìní/hudba (130)
/seminarky-referaty/zaklady-sp...Základy spoleèenských vìd (411)
/seminarky-referaty/zdravotnic...Zdravotnická kola (91)
/seminarky-referaty/zemedelska...Zemìdìlská, potravináøská kola (27)
/seminarky-referaty/zemepisZemìpis (336)
/ctenarsky-denik/Obsahy a rozbory dìl (2604)
/ctenarsky-denik/americka-lite...Americká literatura do 20. století (42)
/ctenarsky-denik/americka-lite...Americká literatura od 20. století (218)
/ctenarsky-denik/asijska-liter...Asijská literatura do 20. století (20)
/ctenarsky-denik/asijska-liter...Asijská literatura od 20. století (9)
/ctenarsky-denik/australska-li...Australská literatura od 20. století (6)
/ctenarsky-denik/ceska-literat...Èeská literatura do 20. století (452)
/ctenarsky-denik/ceska-literat...Èeská literatura od 20. století (771)
/ctenarsky-denik/evropska-lite...Evropská literatura do 20. století (594)
/ctenarsky-denik/evropska-lite...Evropská literatura od 20. století (446)
/ctenarsky-denik/ostatni-liter...Ostatní literatura do 20. století (17)
/ctenarsky-denik/ostatni-liter...Ostatní literatura od 20. století (25)
/ctenarsky-denik/profi-praceProfi práce (598)
/velky-ctenarsky-denik/Velký ètenáøský deník (76)
/velky-ctenarsky-denik/americk...Americká literatura do 20. století (8)
/velky-ctenarsky-denik/americk...Americká literatura od 20. století (18)
/velky-ctenarsky-denik/asijska...Asijská literatura do 20. století (1)
/velky-ctenarsky-denik/asijska...Asijská literatura od 20. století (1)
/velky-ctenarsky-denik/austral...Australská literatura do 20. století (1)
/velky-ctenarsky-denik/austral...Australská literatura od 20. století (1)
/velky-ctenarsky-denik/ceska-l...Èeská literatura do 20. století (38)
/velky-ctenarsky-denik/ceska-l...Èeská literatura od 20. století (35)
/velky-ctenarsky-denik/evropsk...Evropská literatura do 20. století (37)
/velky-ctenarsky-denik/evropsk...Evropská literatura od 20. století (28)
/velky-ctenarsky-denik/ostatni...Ostatní literatura do 20. století (1)
/velky-ctenarsky-denik/ostatni...Ostatní literatura od 20. století (4)
/velky-ctenarsky-denik/profi-p...Profi práce (3)
/slohove-prace/Slohové práce (179)
/slohove-prace/esejEsej (15)
/slohove-prace/fejetonFejeton (12)
/slohove-prace/charakteristikaCharakteristika (9)
/slohove-prace/liceniLíèení (11)
/slohove-prace/popisPopis (13)
/slohove-prace/referatReferát (4)
/slohove-prace/reportazReportá (8)
/slohove-prace/rozhovorRozhovor (3)
/slohove-prace/uvahaÚvaha (51)
/slohove-prace/vypraveniVyprávìní (56)
/maturitni-otazkyMaturitní otázky (4788)
/maturitni-otazky/anglictinaAngliètina (716)
/maturitni-otazky/biologie-1Biologie (251)
/maturitni-otazky/cestinaÈe tina (183)
/maturitni-otazky/dejepisDìjepis (259)
/maturitni-otazky/ekonomie-1Ekonomie (381)
/maturitni-otazky/francouzstinaFrancouz tina (13)
/maturitni-otazky/fyzika-1Fyzika (69)
/maturitni-otazky/hotelnictvi-...Hotelnictví a turismus (64)
/maturitni-otazky/chemie-1Chemie (208)
/maturitni-otazky/literatura-1Literatura (1012)
/maturitni-otazky/matematika-1Matematika (17)
/maturitni-otazky/nemcinaNìmèina (209)
/maturitni-otazky/obchodni-aka...Obchodní akademie (86)
/maturitni-otazky/ostatni-pred...Ostatní pøedmìty (22)
/maturitni-otazky/pedagogika-1Pedagogika (62)
/maturitni-otazky/pocitace-inf...Poèítaèe/informatika (29)
/maturitni-otazky/pravo-1Právo (78)
/maturitni-otazky/profi-prace-1Profi práce (1)
/maturitni-otazky/prumyslova-s...Prùmyslová kola (142)
/maturitni-otazky/rustinaRu tina (2)
/maturitni-otazky/socialne-pra...Sociálnì-právní kola (31)
/maturitni-otazky/spanelstinapanìl tina (28)
/maturitni-otazky/ucetnictvi-1Úèetnictví (132)
/maturitni-otazky/umeni-hudbaUmìní/hudba (89)
/maturitni-otazky/zaklady-spol...Základy spoleèenských vìd (538)
/maturitni-otazky/zdravotnicka...Zdravotnická kola (126)
/maturitni-otazky/zemedelska-s...Zemìdìlská, potravináøská kola (22)
/maturitni-otazky/zemepisZemìpis (176)
/absolventske-prace/Absolventské práce (159)
/absolventske-prace/ekonomicke...Ekonomické obory (43)
/absolventske-prace/financni-o...Finanèní oblast (10)
/absolventske-prace/humanitni-...Humanitní vìdy (47)
/absolventske-prace/jazykyJazyky (1)
/absolventske-prace/prirodni-vedyPøírodní vìdy (38)
/absolventske-prace/technicke-...Technické obory (16)
/absolventske-prace/umelecke-o...Umìlecké obory (20)
/bakalarske-prace/Bakaláøské práce (251)
/bakalarske-prace/ekonomicke-o...Ekonomické obory (69)
/bakalarske-prace/financni-oblastFinanèní oblast (12)
/bakalarske-prace/humanitni-vedyHumanitní vìdy (127)
/bakalarske-prace/jazykyJazyky (3)
/bakalarske-prace/prirodni-vedyPøírodní vìdy (25)
/bakalarske-prace/technicke-oboryTechnické obory (37)
/bakalarske-prace/umelecke-oboryUmìlecké obory (6)
/diplomove-prace/Diplomové práce (169)
/diplomove-prace/ekonomicke-oboryEkonomické obory (37)
/diplomove-prace/financni-oblastFinanèní oblast (11)
/diplomove-prace/humanitni-vedyHumanitní vìdy (76)
/diplomove-prace/jazykyJazyky (2)
/diplomove-prace/prirodni-vedyPøírodní vìdy (29)
/diplomove-prace/technicke-oboryTechnické obory (31)
/diplomove-prace/umelecke-oboryUmìlecké obory (11)
/dizertacni-prace/Dizertaèní práce (10)
/dizertacni-prace/ekonomicke-o...Ekonomické obory (4)
/dizertacni-prace/financni-oblastFinanèní oblast (1)
/dizertacni-prace/humanitni-vedyHumanitní vìdy (2)
/dizertacni-prace/prirodni-vedyPøírodní vìdy (3)
/dizertacni-prace/technicke-oboryTechnické obory (4)
/zapisky-z-hodin/Zápisky z hodin (1176)
/vypisky-z-knih-recenze-zs-ss/Výpisky z knih, recenze (141)
/skripta-zs-ss/Skripta, uèební texty (661)
/zapisky-z-prednasek/Zápisky z pøedná ek (2434)
/otazky-k-bc-szzk/Otázky k Bc. SZZk (259)
/otazky-k-mgr-szzk/Otázky k Mgr. SZZk (243)
/vysokoskolske-okruhy/Vysoko kolské okruhy (998)
http://www.seminarky.cz/skripta/Skripta, uèební texty (414)
/vypisky-z-knih-recenze-vs-vos/Výpisky z knih, recenze (743)
/zivotopisyivotopisy (657)
/zivotopisy/humanitni-oboryHumanitní a ekonomické obory (248)
/zivotopisy/profi-prace-2Profi práce (213)
/zivotopisy/prirodovedne-a-tec...Pøírodovìdné a technické obory (38)
/zivotopisy/umelecke-obory-1Umìlecké obory (77)
/zivotopisy/zivotopisy-spisova...ivotopisy spisovatelù (304)
/diskuse.php?id=1522Èasopis HelpMusic poøádá sérii koncertù, dr í tak pøi ivotì sebe i kapely!
/diskuse.php?id=1522(celý pøíspìvek)
/diskuse.php?id=1521Pøeètìte si nové èíslo èasopisu KamPoMaturite.CZ
http://www.casopis.kampomaturi...New window External Subdomain www.Casopis.KamPoMaturite.cz
/diskuse.php?id=1521Text duplicate (celý pøíspìvek)
/diskuse.php?id=1519Nìmèina na kole pomù e, v echno ale nevyøe í
/diskuse.php?id=1519Text duplicate (celý pøíspìvek)
/diskuse.php?id=1520Studenti vs. karanténa: Jak pøe ít a nezbláznit se
/diskuse.php?id=1520Text duplicate (celý pøíspìvek)
/diskuse.php?id=1517Text duplicate Pøeètìte si nové èíslo èasopisu KamPoMaturite.CZ
http://www.casopis.kampomaturi...External Subdomain Text duplicate www.Casopis.KamPoMaturite.cz
/diskuse.php?id=1517Text duplicate (celý pøíspìvek)
/index.php?page=22
A-TITLE page 2
/index.php?page=33
A-TITLE page 3
/index.php?page=44
A-TITLE page 4
/index.php?page=55
A-TITLE page 5
/index.php?page=66
A-TITLE page 6
/index.php?page=77
A-TITLE page 7
/index.php?page=88
A-TITLE page 8
/index.php?page=99
A-TITLE page 9
/index.php?page=2»
A-TITLE next page
/index.php?page=109[109]
A-TITLE last page
/static.php?go=onasO nás
/static.php?go=nasefilozofieNa e filosofie
/static.php?go=kontaktKontakty
http://www.seminarky.cz/user.phpRegistrace
/helpdesk.phpHelpdesk
/static.php?go=faqText duplicate FAQ
https://www.kampomaturite.cz/z...External Zásady zpracování OÚ
https://www.kampomaturite.cz/External Kampomaturite.cz
/user.php?go=semeditPoslat práci
/static.php?go=poslatProè poslat práci?
https://shop.seminarky.cz/External Subdomain Eshop studijních materiálù
/seminarky-referatySeminárky a referáty
/ctenarsky-denikText duplicate Ètenáøský deník
/maturitni-otazkyMaturitní otázky
/diplomky-bakalarkyDiplomky a bakaláøky
/studijni-podkladyStudijní podklady
/zivotopisyText duplicate ivotopisy
https://shop.seminarky.cz/External Subdomain Pøijímací zkou ky
/katalog-skolText duplicate Katalog kol
https://www.facebook.com/semin...External Facebook
A-TITLE Facebook
https://twitter.com/KamPoMaturiteExternal Tweeter
A-TITLE Tweeter
https://www.instagram.com/kamp...External Instagram
A-TITLE Instagram
http://www.seminarky.cz/Pøidat Seminárky.cz do oblíbených stránek
http://www.seminarky.cz/Nastavit Seminarky.cz jako domovskou stránku
https://www.kampomaturite.cz/New window External AMOS
http://www.anawe.cz/New window External ANAWE
http://www.shot.cz/New window External Shot.cz
https://www.toplist.sk/External No Text

Server configuration

HTTP redirects
(Critically important)
This website redirects to "http://www.seminarky.cz/"
HTTP header
(Important)
The used PHP version is outdated and may be a security risk.
The X-powered header is sent within the response header. (unnecessary)
This website uses GZip for compressed data transmission.
Performance
(Somewhat important)
The page response time is excellent with 0.06 seconds.
This website only loads 2 CSS files. That's ok.
This website only loads 2 JavaScript files. That's good!
The file size of the HTML document is fine (54 kB).

HTTP Response Header

NameValue
dateSat, 16 May 2020 13:41:12 GMT
serverApache
x-powered-byPHP/5.6.40
set-cookie66 Characters
expiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
cache-controlno-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
pragmano-cache
content-encodinggzip
transfer-encodingchunked
content-typetext/html; charset=windows-1250
statuscode200
http_versionHTTP/1.1

External factors

Blacklists
(Critically important)
This website is not classified "for adult only".
This website is not listed on the Shallalist.
This website is referenced by wikipedia.
This website has excellent links from other websites.
This website has backlinks from 267 referring domains.
This website has 1,900,684 backlinks.
This website has backlinks from 211 different ip addresses.
Facebook popularity
(Somewhat important)
This website has social activity like shares, comments or likes on facebook.
Listed on Webwiki
(Nice to have)
This website is listed on Webwiki.

Robots.txt

User-agent: *
Disallow: /seminarky/
Disallow: /imgs/
Disallow: /tmpl/
Disallow: /paymentinput.php
Disallow: /detail.php*whiche*
Disallow: /*-*whiche=*
Disallow: /paymentgpwebpay.php
Disallow: /paymentmpport.php
Disallow: /search.php
Sitemap: https://www.seminarky.cz/sitemapxml.php

Facebook popularity

Shares / Likes / Comments
462

Only the data for the given URL is shown. We cannot determine the social actions for a linked fan page.

Search preview

Seminární práce - Referáty - Seminárky.cz
http://www.seminarky.cz/
Seminární práce, referáty, ètenáøské deníky, maturitní otázky, diplomky a bakaláøky, studijní materiály, ivotopisy, katalog kol - to v e najdete na webu s nejvìt í databází prací ke sta ení Seminarky.cz

Most important keywords

Seobility found the following keywords. You can check the keyword optimization of this page for each keyword.

KeywordResultRecheck
seminarky72%Check
práce64%Check
Seminární práce59%Check
zkou ky58%Check
referáty54%Check
Seminárky49%Check
Seminární49%Check
Katalog kol44%Check
ivotopisy40%Check
Katalog40%Check

Test up to 1.000 webpages of seminarky.cz with our free plan!

Sign Up Free
No trial. It's just free!